ประกาศ : ยกเลิกชื่อเว็บไซต์
เว็บไซต์ ของห้องสมุด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ จาก http://eaulib.eau.ac.th เป็น
http://library.eau.ac.th
นับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
หน้าเพจกำลังจะเปลี่ยนไปยังเว็บไซต์ ที่ถูกต้องใน 5 วินาที